Terms and Conditions
Hungary

1. Eladó adatai

ICAPE POLSKA S. z.o.o.
Hivatalos név: ICAPE POLSKA S. z.o.o.
Regisztrált cím: ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 2/2, 82-200 Malbork, Poland
Telefonszám: (+48) 728 809 601
Elérhetőség: héfőtől péntekig, 08:30 -tól 17:00 óráig Email: info@icape-group.com
Vezető(k): BINGLING LI SELLAM
Adószám: PL5792275139

2. Általános rész

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók minden olyan megállapodásra, javaslatra, ajánlatra, melyben Eladó vállalja, hogy árut értékesít és szállít Vevő, mint jogi személy részére és Vevő vállalja az áru értékének maradéktalan megfizetését Eladó részére.

2.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések az Eladó vezetői és alkalmazottai, valamint a szerződés végrehajtásában részt vevő esetleges külső személyek érdekében is rögzítésre kerültek.

2.3. A Vevő Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazhatóságát az Eladó jelen szerződésben előzetesen kifejezetten elutasítja.

2.4. Eladó jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztatni. Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek minden egyes módosítását elfogadta, ha Vevő a változásokról az Eladó írásbeli értesítését követő hét napon belül írásban nem nyújtotta be kifogásait az Eladónak.

2.5. Amennyiben az Eladó és Vevő között kötött szerződés olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek ellentétesek jelen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor a szerződés rendelkezései az irányadók.

2.6. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételeket a magyartól eltérő nyelvre fordították le, eltérések esetén mindig a magyar szöveg az irányadó.

3. Definíciók

Vevő alatt minden olyan üzleti vagy szakmai tevékenységet folytató jogi vagy természetes személy értendő, aki az Eladóval szerződést kötött, vagy legalábbis szándékozik kötni;

Szállítás alatt a terméknek a Vevő rendelkezésére állását kell érteni, függetlenül attól, hogy a Vevő a terméket a rendelkezésre állás időpontjában átveszi-e a jelen Általános Szerződési Feltételek 6.1. pontjában említett címre;

Megállapodás alatt azt az írásbeli szerződést kell érteni, amelynek értelmében az Eladó kötelezettséget vállal a termék szállítására, Vevő pedig a vételár megfizetésére;

Terméknek minősül minden olyan ingó dolog, amelyet Eladó kínál, értékesít és szállít;

Írásban: papíron, e-mailben, az Eladó weboldalán keresztül vagy a Vevő és az Eladó által meghatározott egyéb elektronikus úton, ahol az üzeneteket tárolják és azok ésszerű időn belül elérhetők;

Eladó alatt a lengyel jog szerinti korlátolt felelősségű magáncég értendő: ICAPE Polska S.z.o.o.

4. A Megállapodás megkötése és tartalma

4.1. Eladó minden ajánlata és javaslata szerződés tárgyát képezi és Eladó azt bármikor visszavonhatja, az ajánlat Vevő általi elfogadását követően is.

4.2. A Vevő által leadott megrendelés akkor válik kötelezővé Vevő számára, amikor azt Vevő leadja az Eladónak. Az ilyen megrendelés azonban csak akkor válik kötelezővé az Eladóra nézve, ha Eladó a megrendelést írásban visszaigazolta, vagy a megrendelt termékeket Eladó a Vevőnek átadta.

4.3. A Vevő szándéka szerinti megrendelés és az Eladó írásbeli visszaigazolása közötti eltérés esetén Vevő köteles az Eladót erről írásban értesíteni a megrendelés leadásától számított nyolc napon belül. Annak bemutatása, hogy az Eladó visszaigazolása nem felel meg a megrendelésben foglaltaknak, Vevő feladata.

4.4. Eladó fenntartja magának jogot a megrendelés visszautasítására.

5. Árak

5.1. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Ha a Vevő és az Eladó másként nem rendelkeznek, a szállítási és/vagy postaköltségek, behozatali és kiviteli vámok, elszámolási költségek, adók az Eladót terhelik.

5.2. A Szerződés megkötése előtt vagy annak megkötésekor megállapított árakat a Szerződés megkötését követően, de a Termék leszállítását megelőzően az önköltségi ár változása esetén az abban meghatározó tényezőként, pl. a vételárban szereplő behozatali vagy kiviteli vámok, a munkabérek, az adók vagy az Euró devizaárfolyamának változása esetén Eladó a megváltozott összegek figyelembevételével megemelheti.

5.3. Ha az árak nem a Szerződés megkötése előtt vagy a szerződés megkötésekor kerültek meghatározásra, akkor az Eladó által kiszámított és a Vevő által fizetendő árak az Eladó által a szállítás napján alkalmazott árak lesznek.

6. Szállítás

6.1. Eltérő rendelkezés hiányában a Szállítás az Incoterms 2010-ben érvényes paritása szerint „Szállítás és vámok megfizetve” (“DDP”) szállítási feltétel mellett történik a vevő címére, vagy a vevő által megjelölt más személy címére. Ez többek között azt jelenti, hogy Eladó az árut – nem kirakva – az érkező szállítóeszközön a megbeszélt rendeltetési helyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt más személy rendelkezésére bocsátja.

6.2. A megadott szállítási határidő mindig célként kitűzött, nem pedig jogvesztő határidő.

6.3. Eladó jogosult résszállításra, vagy a teljes megrendelést egyben szállítani.

7. Megengedett eltérések a termékben/termékekben

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelt mennyiségnél 10%-kal többet vagy kevesebbet szállítson.

8. Tulajdonjog fenntartása

8.1. Eladó ezen szerződés alapján fenntartja magának a Vevőnek leszállított és még leszállítandó termékek vonatkozásában a tulajdonjogot mindaddig, amíg Vevő az összes termék vételárát a Szerződés alapján teljes egészében ki nem fizeti. Ha Eladó az említett szerződés(ek) keretében olyan tevékenységet végez Vevő javára, amelyet Vevő fizet, akkor a fent említett tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg Vevő az Eladó ezen követeléseit is maradéktalanul ki nem fizeti. Ezen túlmenően a tulajdonjog fenntartása vonatkozik azokra a követelésekre is, amelyeket Eladó a Vevővel szemben azért szerezhet, mert Vevő nem tesz eleget a fent említett szerződések alapján fennálló egy vagy több kötelezettségének.

8.2. Vevő köteles a tulajdonjog fenntartásával leszállított Termékeket a szükséges gondossággal Eladó felismerhető tulajdonaként tárolni. Vevő köteles a Termékeket a tulajdonjog fenntartásának idejére

tűz-, robbanás- vízkár és lopás ellen biztosítani, valamint az Eladó kérésére az említett biztosítások kötvényeinek másolatát és az igazolásokat bemutatni.

8.3. Ha Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha az Eladó alapos okkal tart attól, hogy Vevő nem tesz eleget az említett kötelezettségeinek, úgy Eladót megilleti a Vevőnél történő személyes megjelenés, illetve az áru visszavételének lehetősége. Vevő jelen szerződéssel előzetes hozzájárulását adja Eladónak és alkalmazottainak ahhoz, hogy a Vevő helyiségeibe, épületeibe beléphessen a Termékek visszavétele céljából. Ez utóbbi nem érinti az Eladó azon jogát, hogy kártérítést, valamint az elmaradt haszon és kamat megtérítését követelje, valamint az Eladó azon jogát, hogy a Szerződéstől minden további késedelem nélkül, írásbeli értesítés útján elálljon.

9. Számlázás és fizetés

9.1. Eladó jogosult minden egyes Szállítás vagy részszállítás után számlát kiállítani, a jelen általános szerződési feltételek 6.3. pontjában foglaltak szerint.

9.2. Eltérő rendelkezés hiányában Vevő köteles a számla összegét a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül levonás, engedmény vagy elszámolás nélkül megfizetni. Ez a fizetési határidő jogvesztő határidő. A Vevő nem jogosult a szállítás felfüggesztésére hivatkozni.

9.3. A számlázott összeg megfizetése azonnal esedékessé válik, ha a Vevő felszámolási kérelmet nyújt be vagy fizetésképtelennek nyilvánítja magát, fizetési (ideiglenes) felfüggesztést alkalmaz, Vevőre adósságkezelési rendet kell alkalmazni, Vevő vagyonának egy része részben letiltásra kerül, Vevő elhal vagy a társaság feloszlik, Vevőt gyámság vagy felügyelet alá helyezik, vagy ha a Szerződés megkötését követően az Eladó tudomására jutott egyéb olyan körülmény, amely alapos okot ad Eladó számára, hogy attól tartson, Vevő nem tesz eleget kötelezettségeinek.

9.4. A fizetési határidő lejártával Vevő köteles megfizetni Eladónak a számla összegét, beleértve az ÁFÁ-t, valamint amennyiben késedelembe esett, akkor a következőket: (i) havi 1%-os kamat, és (ii) a peren kívüli behajtás ellenértékét, mely a fizetendő tőkeösszeg legalább 15%-a, beleértve az ÁFA- t is, de minimum 200,00 €.

9.5. Eladó jogosult biztosítékot kérni Vevőtől a (fizetési) kötelezettségeinek teljesítéséhez. Eladó minden esetben jogosult a Szerződésből eredő kötelezettségeit felfüggeszteni mindaddig, amíg az Eladó által igényelt biztosítékot Vevő nem szolgáltatja.

10. Hibás szállítás

10.1. Vevő köteles a Termék átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a szerződésben foglaltaknak, különösen annak épségét, hibátlanságát és hiánytalanságát tekintve.

10.2. Ha Vevő a 11.1. pont szerinti ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a leszállított termék nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, úgy a Vevő köteles ezt írásban jelenteni az Eladónak legkésőbb a szállítás átvételét követő nyolc napon belül. E határidő túllépése esetén Vevőnek az Eladóval szemben a nem megfelelőséggel kapcsolatos minden igénye elévül.

11. Garancia és reklamáció

11.1. Eladó szavatolja, hogy az általa szállított termékek a Vevő részére történő átadás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentesek, valamint az általa szállított Termékek a Vevő specifikációi és az IPC szabvány szerint készültek.

11.2. Bármely áramköri kártya meg kell hogy feleljen az IPC 6012 3. és az IPC 6013 2 szabványnak a merev és Flexibilis áramköri lapokra vonatkozóan, hacsak írásban másként nem közölték az eladóval.

11.3. Eladó szavatolja, hogy az általa szállított termékek a szállítást követő minimum 3 hónapig,de legfeljebb 12 hónapig tárolhatók és felhasználhatók (a felületkezelés típusától függően) azzal a feltétellel, hogy azokat megfelelő hőmérsékleti és páratartalmú körülmények között, valamint a megfelelő helyen tárolták, eredeti csomagolásban:

Felületkikészítés fajtájaGarancia időtartama
HASL, LF HASL, Hard Gold12 hónap
Chemical Sn. / Ni-Au6 hónap
OSP3 hónap

11.4. Eladó csak olyan hibákért vállal felelősséget, amelyekről Vevő igazolja, hogy azok a kikötött garanciális időn belül keletkeztek. A 12.1-től a 12.3-ig terjedő pontok szerinti garanciára való hagyatkozás esetén Eladó felelőssége az adott termék ingyenes cseréje vagy javítása. Vagy ilyen igény felmerülése esetén a felszámított ár visszafizetésére korlátozódik, Eladó belátása szerint.

11.5. Bármely garanciális igény elévül, ha Vevő fizetési késedelembe esik, vagy más módon nem teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeit. Ezen túlmenően minden garanciális igény megszűnik, ha a hiba a nem megfelelő használatból és/vagy üzemeltetésből, nem megfelelő karbantartásból, nem megfelelő kezelésből és/vagy tárolásból, visszaélésből, elvesztésből, normál kopásból és/vagy sérülésből, vagy a Vevő cselekményéből, mulasztásából ered, vagy az Eladó által rendelkezésre bocsátott (termék)információk, (termék)ajánlások, (felhasználói és/vagy feldolgozási) szabályok és/vagy (biztonsági) utasítások megsértése következik be. Ezen túlmenően minden garanciális igény megszűnik, ha Vevő a Terméken végzett javításokat és/vagy változtatásokat harmadik félen keresztül végeztette el. Végül a garanciális igények elévülnek, ha a Vevő a hiba felfedezését követő tizennégy (14) napon belül erről írásban nem tájékoztatja az Eladót.

11.6. A hibabejelentésnek tartalmaznia kell a hiba leírását, a termék fényképét, a termék cikkszámát, a rendelési számot és a hibás termékek számát. Eladó továbbá jogosult a hiba okának vizsgálatára. Ez magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, a szereletlen és/vagy összeszerelt nyomtatott áramkörökön végzett roncsolásos teszteket is. Vevő vállalja, hogy az Eladónak segítséget nyújt a vizsgálat során, beleértve az Eladó technikusainak hozzáférését az összeszerelési folyamathoz, a raktárhelyiséghez, valamint a hiba okának megállapításához szükséges információkhoz.

11.7. A leszállított Termékkel kapcsolatos reklamáció nem érinti a Vevő korábbi vagy még teljesítendő szállításokból eredő kötelezettségeit, és nem jogosítja fel Vevőt az Eladó követeléseinek fizetésének felfüggesztésére.

12. Vis maior

12.1. Eladót a Szerződésből vagy a vonatkozó előkészületekből eredő kötelezettségeinek teljesítésében olyan körülmények akadályozhatják, melyekre nincs hatással. A vis maior minden esetben magában foglalja: (i) az Eladó beszállítói általi időben történő szállítás meghiúsulását, (ii) az Eladó által használt áruk, berendezések, szoftverek vagy anyagok hibáit, (iii) hatósági intézkedéseket, (iv) áramszünet, (v) háború, (vi) elzárás, (vii) szervezett sztrájk, (viii) általános szállítási nehézségek, (ix) balesetek, (x) tűz, (xi) természeti katasztrófák, (xii) árvíz, és (xiii) az Eladó egy vagy több alkalmazottjának elérhetetlensége bármilyen okból.

12.2. Eladó nem köteles eleget tenni kötelezettségeinek azon időszak alatt, amíg vis maior akadályozza kötelezettségeinek teljesítésében. A meghatározott szállítási határidő az említett időtartammal meghosszabbodik.

12.3 Ha a szállítási határidő vis maior miatt több mint három hónapot késik, úgy az Eladó és a Vevő is jogosult a szerződéstől a még meg nem valósított rész tekintetében elállni anélkül, hogy az Eladót és a Vevőt kölcsönösen felelősség terhelné.

13. Szellemi tulajdonjogok

13.1. Eladó szellemi tulajdona mindaz, amit Eladó a Vevő és az Eladó közötti Szerződés végrehajtása érdekében Vevő rendelkezésére bocsát, beleértve minden esetben a rajzokat, képeket, számításokat, terveket, folyamatokat, modelleket és domain neveket (amelyet Vevő Eladó termékeinek marketing céljából regisztrált), melyek Eladó tulajdonában maradnak. Vevő kizárólag az Eladó és a Vevő közötti megállapodás végrehajtására használhatja fel azokat. A szerződés lejárta után a vonatkozó dokumentumokat és információkat Eladó kérésére Vevőnek kötelessége visszaküldeni Eladó részére.

13.2. Ha az Eladó és a Vevő közötti szerződés végrehajtása során szellemi tulajdonjogok keletkeznek, akkor a szellemi tulajdonjogok, beleértve a szerzői jogokat is, az Eladót illetik meg.

13.3. Ha Eladó felhasználói jogot ad a Vevőnek, akkor ez sosem kizárólagos és át nem ruházható licenc alapján történik, amely a meghatározott felhasználásra korlátozódik. Előzetesen meghatározott használati időtartam hiányában az Eladó szellemi tulajdonjogaira vonatkozó felhasználói jog minden esetben az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés időtartamára, vagy arra az időtartamra korlátozódik, amely alatt a Vevő az Eladó Termékeit vásárolja. Az Eladó engedélye bármikor azonnali hatállyal visszavonható anélkül, hogy Eladó köteles lenne Vevőnek bármilyen kártérítést fizetni.

13.4. A Vevő és az Eladó közötti hosszú távú kereskedelmi kapcsolat megszűnése, vagy elállást követően Vevő tudomásul veszi, hogy Vevő és Eladó között nincs már kereskedelmi kapcsolat. Ebből fakadóan Vevő minden szükséges intézkedést megtesz, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiak szerint:

a) Az Eladó megkülönböztető jelzéseinek használatának megszüntetése a piacon;

b) Az Eladó megkülönböztető jelzését tartalmazó domain név, kereskedelmi név vagy védjegy használatának megszüntetése;

c) A zavaró reklámüzenetek elkerülése, pl. Eladó megkülönböztető jelzésének használata;

d) Olyan áruk szállítása, amelyeken az Eladó megkülönböztető jelzése látható, ugyanazon az áron, amelyért a Vevő ezeket az árukat az Eladótól vásárolta.

13.5. Vevő és Eladó üzleti folyamataival kapcsolatos minden olyan információ, amely nem nyilvános, bizalmas információnak minősül. Vevő és Eladó az ilyen jellegű bizalmas információkat nem oszthatja meg harmadik féllel, és nem használhatja fel saját üzleti tevékenysége javára, kivéve, ha ez a Vevő és az Eladó közötti kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

13.6. A 13.1., 13.2., 13.4. és 13.5. pontok megsértése esetén Vevő 50 000,00 € összegű kötbért köteles fizetni Eladó részére, Eladó azon jogának sérelme nélkül, hogy ezen felül követeljen teljes kártérítést kamattal és költségekkel együtt. A fizetett vagy fizetendő kötbér összege nem vonható le az esetlegesen, kamattal és költségekkel együtt fizetendő kártérítés összegéből.

14. Felelősség és kártérítés

14.1. Eladó kizár minden felelősséget és/vagy kockázati felelősséget a közvetett károkért, következményes károkért, kereskedelmi veszteségekért, elmaradt haszonért, elveszett megtakarításokért, csökkent értékű goodwillért, adatvesztésért, terméskárosodásokért és minden egyéb közvetett kárért.

14.2. Abban az esetben, ha a felelősség kizárása a 15.1. pontban nem állja meg a helyét, akkor a kompenzációt azon tevékenységek számlaösszegére kell korlátozni (ÁFA nélkül), amelyekből a kötelezettség származik, de legalábbis amelyekkel kapcsolatban a kötelezettség keletkezett. A kártérítés minden esetben az Eladó felelősségbiztosítása alapján adott esetben kifizetett összegre, plusz az adott esetben az Eladó terhére járó többlet összegére korlátozódik a hatályos biztosítási szerződés alapján.

14.3. Eladó mentesül a harmadik személynek vele szemben támasztott minden olyan követelésével szemben, amely olyan ténnyel kapcsolatos, melyért a jelen Általános Szerződési Feltételek a felelősséget kizárják.

15. Titoktartás

15.1. Ha az Eladó vagy a Vevő a szerződés végrehajtása során a másik féltől személyes adatokat szerez meg és azokat feldolgozza, úgy a Felek kötelesek a személyes adatokat megfelelő és gondos módon kezelni és betartani az abból eredő jogszabályi kötelezettségeket. GDPR szabályai.

15.2. Amennyiben az Eladó vagy a Vevő a GDPR értelmében adatfeldolgozónak minősül, úgy az Eladó és a Vevő írásos adatkezelési megállapodást köt, amely megfelel a GDPR vonatkozó szabályaiban foglaltaknak.

15.3. Az Eladó és a Vevő legfeljebb öt (5) munkanapon belül köteles tájékoztatni egymást a felügyeleti hatóság vagy az érintettek minden egyes kéréséről és/vagy panaszáról a szerződés végrehajtása során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban. Eladó és Vevő kölcsönösen együttműködnek azokban a kérdésekben, amelyek az érintettek vagy a felügyeleti hatóság kérésének teljesítéséhez szükséges..

15.4. Vevő köteles Eladót kártalanítani mindazon adminisztratív szankciók, jogorvoslati szankciók és büntető szankciók eredményeként kirótt büntetésekkel kapcsolatosan, amelyeket Eladó a szerződés végrehajtása során végrehajtott feldolgozási cselekményeivel összefüggésben a hatóság kirótt.

16. Felmondás

A szerződéstől Eladó a Vevőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal elállhat, amennyiben:

a) Vevő felszámolási kérelmet nyújt be, vagy fizetésképtelennek nyilvánítja magát;

b) Vevő fizetési felfüggesztést alkalmaz vagy (ideiglenes) felfüggesztést szerez;

c) az adósságkezelési konstrukciót Vevőre vonatkozónak nyilvánították;

d) Vevő vagyonának egy részét vagy egészét lefoglalták;

e) Vevő elhal;

f) Vevő megszűnik;

g) Vevőt gyámság vagy felügyelet alá helyezik;

h) ha a szerződés megkötését követően olyan egyéb körülmény jut Eladó tudomására, amelyek alapján alapos a gyanú, hogy Vevő nem fog eleget tenni kötelezettségeinek;

mindezek Eladó azon jogának sérelme nélkül, hogy Vevőtől kártérítést követeljen.

17. Jogok és kötelezettségek átruházhatósága

17.1. Vevő az Eladóval szembeni követeléseit semmilyen formában nem ruházhatja át harmadik személyre. Ezek a követelések kifejezetten nem átruházhatóak.

17.2. Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Vevő nem ruházhatja át a szerződésből és/vagy jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségeit harmadik félre.

18.(Részleges) érvénytelenség vagy érvénytelenítés

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvényteleníthető, ez nem jelenti azt, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes egészében érvénytelenek vagy érvényteleníthetők, vagy annak egy másik rendelkezése (részben) érvénytelen vagy érvényteleníthető. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott bármely rendelkezés

érvénytelen vagy érvényteleníthető (és ezt követően semmissé válik), akkor azt az Eladó olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíti, amely a legjobban megközelíti az érvénytelen vagy érvénytelenített rendelkezést.

19. Az alkalmazandó jog és fórum megválasztása

19.1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem határozza meg, Vevőnek az Eladóval szemben fennálló összes követelési joga minden esetben a követelés felmerülésének napjától számított egy év elteltével megszűnik, kivéve, ha a követelés(ek) az említett határidőn belül az illetékes bíróság tudomására jut(nak).

19.2. Az Eladó és a Vevő közötti bármely jogviszonyra az Európai Kereskedelmi Jogszabályok vonatkoznak. A Bécsi Értékesítési Egyezmény (CISG) alkalmazhatósága kifejezetten kizárt.

19.3. Az Eladó és a Vevő közötti, jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó kapcsolatokból eredő bármely jogvita a Lengyel és a magyar illetékes bíróságok hatáskörébe tartozik.