Terms and Conditions
Czechia

1. Údaje o prodávajícím

ICAPE POLSKA S. z.o.o.
Název společnosti: ICAPE POLSKA S. z.o.o.
Sídlo společnosti: ul. Bartosza Wojciecha Głowackiego 2/2, 82-200 Malbork, Poland
Telefonní číslo: (+48) 728 809 601
Otevírací doba: Po – Pá, 08:30 – 17:00 Email: info@icape-group.com
Zodpovědná osoba: Bingling LI SELLAM
DIČ: PL5792275139

2. Všeobecně

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy, návrhy a nabídky, ve kterých se prodávající zavazuje prodat a dodat kupujícímu zboží jako právnická osoba a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu plnou hodnotu zboží.

2.2. Prodávající předem výslovně odmítá aplikovatelnost Všeobecných obchodních podmínek kupujícího v této smlouvě.

2.3. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Kupující akceptoval každou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud kupující písemně nepodal prodávajícímu své námitky do sedmi dnů od písemného oznámení změn prodávajícím.

2.4. Pokud smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím obsahuje ustanovení, která jsou

v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, pak mají přednost ustanovení smlouvy.

2.5. Pokud byly tyto Všeobecné obchodní podmínky přeloženy do jiného jazyka než do češtiny, má v případě nesrovnalostí vždy přednost český text.

3. Definice

Kupujícím se rozumí každá právnická či fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání, která s prodávajícím uzavřela smlouvu nebo alespoň tak má v úmyslu;

Dodávkou se rozumí dostupnost produktu kupujícímu bez ohledu na to, zda kupující převezme produkt v době dostupnosti na adresu uvedenou v čl. 6.1 těchto všeobecných obchodních podmínek;

Smlouvou se rozumí písemná smlouva, podle které se prodávající zavazuje dodat produkt a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu;

Produktem je jakákoli movitá věc nabízená, prodávaná a dodávaná prodávajícím;

Písemně / Písemně se rozumí na papíře, e-mailem, prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo jiným elektronickým způsobem dohodnutým mezi kupujícím a prodávajícím, kde jsou zprávy uchovávány a mohou být v přiměřené lhůtě dostupné;

Prodávajícím se rozumí soukromá společnost s ručením omezeným podle polského práva: ICAPE Polska S.z.o.o..

4. Uzavření a obsah smlouvy

4.1. Veškeré nabídky a návrhy prodávajícího jsou předmětem smlouvy a prodávající ji může kdykoli odvolat, a to i po přijetí nabídky kupujícím.

4.2. Objednávka učiněná kupujícím se stává pro kupujícího závaznou okamžikem jejího odeslání kupujícím prodávajícímu. Taková objednávka se však pro prodávajícího stává závaznou pouze

v případě, že prodávající objednávku písemně potvrdil nebo pokud prodávající kupujícímu objednané produkty předal.

4.3. V případě rozporu mezi objednávkou kupujícího a písemným potvrzením prodávajícího je kupující povinen písemně informovat prodávajícího do osmi dnů od zadání objednávky. Je odpovědností kupujícího prokázat, že potvrzení prodávajícího není v souladu s podmínkami objednávky.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.

5. Ceny

5.1. Veškeré nabízené a stanovené ceny jsou bez DPH. Pokud se kupující a prodávající nedohodli jinak, náklady na dopravu, dopravu a/nebo poštovné, dovozní a vývozní cla, poplatky za zúčtování, daně a podobně jdou na vrub prodávajícího.

5.2. Ceny stanovené před uzavřením smlouvy nebo při jejím uzavření mohou v případě změn nákladových cen určujících faktorů, které nastanou po uzavření Smlouvy, ale před dodáním Produktu, např. v kupních cenách, dovozních nebo vývozních clech, mzdách, daních a směnném kurzu eura vůči cizí měně prodávající navýší s ohledem na změněné částky.

5.3. Pokud nebyly ceny stanoveny před uzavřením smlouvy nebo při uzavření smlouvy, budou ceny vypočtené prodávajícím a splatné kupujícím ceny uplatňované prodávajícím v den dodání.

6. Dodávka

6.1. Není-li stanoveno jinak, doručení proběhne za dodací podmínky „Doručení a clo zaplaceno (dále jen „DDP“), jak je uvedeno v Incoterms 2010, na adresu kupujícího nebo na adresu jiné osoby určené kupujícím. To mimo jiné znamená, že prodávající zpřístupňuje zboží nevyložené

na přijíždějícím dopravním prostředku v dohodnutém místě určení kupujícímu nebo jiné osobě určené kupujícím.

6.2. Daný dodací termín je vždy stanoven jako cílový, nikoli termínový deadline.

6.3. Prodávající je oprávněn dodat objednávku po částech nebo počkat, až bude celá objednávka připravena k dodání.

7. Povolené odchylky v produktu/produktech

Prodávající si vyhrazuje právo dodat o 10% více nebo méně než je objednané množství.

8. Výhrada vlastnického práva

8.1. Prodávající si na základě této smlouvy vyhrazuje vlastnické právo k dodaným výrobkům a k jejich dodání kupujícímu, dokud kupující nezaplatí kupní cenu všech výrobků v plné výši dle smlouvy. Pokud prodávající v rámci uvedené smlouvy (smluv) vykonává ve prospěch kupujícího činnost, kterou kupující hradí, platí ponechání výše uvedeného vlastnického práva, dokud kupující tyto pohledávky neuhradí prodávajícímu v plném rozsahu. Kromě toho se výhrada vlastnictví vztahuje i na nároky, které může prodávající nabýt vůči kupujícímu z důvodu, že kupující neplní jednu nebo více svých povinností vyplývajících z výše uvedených smluv.

8.2. Kupující je povinen dodané produkty skladovat s potřebnou péčí jako identifikovatelný majetek prodávajícího. Kupující je povinen po dobu vlastnictví pojistit produkty proti požáru, výbuchu, poškození vodou a krádeži a na požádání prodávajícího předložit kopii výše uvedených pojistek a certifikátů.

8.3. Pokud kupující neplní své platební povinnosti vůči prodávajícímu nebo má-li prodávající důvod se obávat, že kupující uvedené povinnosti nesplní, je prodávající oprávněn osobně a bez jakékoli odpovědnosti vůči kupujícímu převzít zpět dodané produkty s výhradou vlastnictví. Kupující předem uděluje prodávajícímu a jeho zaměstnancům souhlas se vstupem do prostor a budov kupujícího za účelem zpětného odběru produktů. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody, ušlého zisku a úroků a právo prodávajícího odstoupit od smlouvy bez dalšího upozornění na prodlení prostřednictvím písemného oznámení.

9. Fakturace a platba

9.1. Prodávající je oprávněn fakturovat po každé dodávce nebo dílčí dodávce, jak je uvedeno v článku 6.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.2. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit fakturovanou cenu do 30 dnů od data vystavení faktury bez jakékoli srážky, slevy nebo úhrady. Tento platební termín je konečným termínem. Kupující není oprávněn dovolávat se pozastavení dodávky.

9.3. Fakturovaná cena je okamžitě splatná, pokud kupující podá návrh na likvidaci nebo je prohlášen za insolventního, uplatní nebo dosáhne (dočasného) pozastavení plateb, musí být u kupujícího uplatněn příkaz ke správě dluhu, část majetku kupujícího je částečně zablokována, pokud kupující zemře nebo společnost zanikne, kupující je v opatrovnictví nebo pod dohledem, nebo pokud se prodávající po uzavření smlouvy dozví o dalších okolnostech, které dávají prodávajícímu důvod se obávat, že kupující nesplní své závazky.

9.4. Po uplynutí platební lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu fakturovanou částku včetně DPH a v případě prodlení dále: (i) 1% měsíční úrok a (ii) kompenzaci za mimosoudní vymáhání, které je splatné minimálně 15 % z kapitálové částky včetně DPH, minimálně však 200,00 €.

9.5. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zajištění ke splnění svých (platebních) závazků. Prodávající je v každém případě oprávněn pozastavit své závazky vyplývající ze smlouvy, dokud kupující neposkytne prodávajícím požadované zajištění.

10. Reklamace dodávky

10.1. Po převzetí produktu je kupující povinen neprodleně zkontrolovat, zda produkt odpovídá podmínkám smlouvy, zejména s ohledem na jeho neporušenost, bezchybnost a kompletnost.

10.2. Pokud je kupujícím 11.1. při kontrole dle bodu 2 zjistěno, že dodaný produkt neodpovídá ustanovením smlouvy, musí to kupující písemně nahlásit prodávajícímu nejpozději do osmi dnů od převzetí dodávky. Při překročení této lhůty se veškeré nároky kupujícího vůči prodávajícímu související s nedodržením podmínek promlčují.

11. Záruka a reklamace produktů

11.1. Prodávající zaručuje, že produkty, které dodává, jsou v době předání kupujícímu bez materiálových a výrobních vad a že produkty, které dodává, jsou vyrobeny podle specifikací kupujícího a standardu IPC.

11.2. Všechny desky plošných spojů splňují požadavky IPC 6012 kategorie 3 a IPC 6013 kategorie 2

pro pevné a flexibilní plošné spoje, pokud není prodávajícímu písemně sděleno jinak.

11.3. Prodávající zaručuje, že jím dodané produkty lze skladovat a používat po dobu 3 měsíců až 12 měsíců od dodání (v závislosti na druhu povrchové úpravy), pokud byly skladovány ve správných teplotních a vlhkostních podmínkách a v jejich originální balení:

Surface treatmentWarranty period
HASL, LF HASL, Hard Gold12 months
Chemical Sn. / Ni-Au6 months
OSP3 months

 

11.4. Prodávající odpovídá pouze za vady, o kterých kupující prokáže, že se vyskytly ve sjednané záruční době. V případě využití záruky dle bodů 12.1 až 12.3 odpovídá prodávající za bezplatnou výměnu nebo opravu daného produktu. Nebo je v případě takové reklamace omezena na vrácení účtované ceny dle uvážení prodávajícího.

11.5. Jakýkoli nárok na záruku zaniká, pokud se kupující dostane do prodlení s platbou nebo jiným způsobem nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Kromě toho jsou všechny záruční nároky neplatné, pokud je vada způsobena nesprávným používáním a/nebo provozem, nesprávnou údržbou, nesprávným zacházením a/nebo skladováním, zneužitím, ztrátou, běžným opotřebením a/nebo poškozením nebo jednáním či opomenutím kupujícího, nebo je porušením (produktových) informací, (produktových) doporučení, (uživatelských a/nebo zpracovatelských) pravidel a/nebo (bezpečnostních) pokynů poskytnutých prodávajícím. Kromě toho jsou všechny záruční nároky ukončeny, pokud kupující provedl opravy a/nebo změny produktu prostřednictvím třetí strany. Záruční nároky zanikají, pokud kupující prodávajícího písemně neinformuje do čtrnácti (14) dnů

od zjištění vady.

11.6. Oznámení o závadě musí obsahovat popis chyby, fotografii výrobku, číslo výrobku, číslo objednávky a počet vadných výrobků. Prodávající je rovněž oprávněn prošetřit příčinu chyby. To může zahrnovat, ale není omezeno na, destruktivní testování nesmontovaných a/nebo osazených desek plošných spojů. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost při šetření, včetně přístupu techniků prodávajícího do procesu montáže, skladu a informací nezbytných

ke zjištění příčiny vady.

11.7. Reklamace dodaného produktu nemá vliv na povinnosti kupujícího z titulu předchozích nebo dosud neuskutečněných dodávek a neopravňuje kupujícího k pozastavení vyplácení pohledávek prodávajícímu.

12. Vyšší moc

12.1. Prodávajícímu mohou v plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo příslušných příprav zabránit okolnosti, na které nemá vliv. Ve všech případech vyšší moc zahrnuje: (i) selhání včasného dodání ze strany dodavatelů prodávajícího, (ii) vady zboží, vybavení, softwaru nebo materiálů používaných prodávajícím, (iii) úřední opatření, (iv) výpadek proudu, (v) válka, (vi) výluka, (vii) organizovaná stávka, (viii) obecné dopravní potíže, (ix) nehody, (x) požár, (xi) přírodní katastrofy, (xii) povodně a (xiii) nedostupnost jednoho nebo více zamestnanců prodávajícího z jakéhokoli důvodu.

12.2. Prodávající není povinen plnit své povinnosti po dobu, kdy mu v plnění jeho povinností brání vyšší moc. Uvedená dodací lhůta se o uvedenou lhůtu prodlužuje.

12.3. Pokud se dodací lhůta zpozdí o více než tři měsíce z důvodu vyšší moci, jsou prodávající i kupující oprávněni odstoupit od smlouvy v části, která dosud nebyla realizována, aniž by si prodávající a kupující vzájemně ručili vyplatit náhradu na jakýkoli účet.

13. Práva k duševnímu vlastnictví

13.1. Práva duševního vlastnictví prodávajícího ve vztahu ke všemu, co prodávající dává k dispozici kupujícímu za účelem realizace smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v každém případě včetně výkresů, obrázků, výpočtů, návrhů, procesů, modelů a doménových jmen (které si kupující zaregistroval ve prospěch marketingu produktů prodávajícího), zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a mohou být kupujícím použity pouze k realizaci smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Po skončení platnosti smlouvy jsou příslušné dokumenty a informace na žádost prodávajícího vráceny prodávajícímu.

13.2. Vzniknou-li práva duševního vlastnictví v průběhu realizace smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, pak práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, přecházejí na prodávajícího. V rozsahu, v jakém jsou práva duševního vlastnictví ze zákona svěřena kupujícímu, kupující předem převede uvedená práva duševního vlastnictví na prodávajícího a kupující v případě potřeby poskytne součinnost při uvedeném převodu a kupující dále souhlasí s neodvolatelným oprávněním, s níž může prodávající učinit vše, co je třeba k tomu, aby práva duševního vlastnictví byla svěřena prodávajícímu. Kupující se v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, vzdává případných osobnostních práv, která kupujícímu zůstávají, nebo se kupující zavazuje, že uvedená osobnostní práva v obchodní praxi neuplatní.

 

13.3. Pokud prodávající uděluje kupujícímu uživatelská práva, nikdy se tak neděje na základě výhradní a nepřevoditelné licence, která je omezena na uvedené použití. V případě absence předem stanovené doby užívání je právo uživatele na práva duševního vlastnictví prodávajícího v každém případě omezeno na dobu trvání smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, případně na dobu, po kterou kupující nakupuje zboží prodávajícího – produkty. Povolení prodávajícího lze kdykoli

s okamžitou účinností odvolat, aniž by prodávající byl povinen platit kupujícímu jakoukoli náhradu.

13.4. Po ukončení nebo ukončení dlouhodobého obchodního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím bere kupující na vědomí, že mezi kupujícím a prodávajícím již žádný obchodní vztah neexistuje. V důsledku toho přijme kupující veškerá nezbytná opatření, mimo jiné včetně následujících:

a) ukončení používání rozlišovacích znaků prodávajícího na trhu;

b) ukončení užívání názvu domény, obchodního jména nebo ochranné známky obsahující rozlišovací znak prodávajícího;

c) vyvarování se matoucích reklamních sdělení, např. používání rozlišovacích známek, které odpovídají rozlišovací známce prodávajícího;

d) dodávka zboží, na kterém je vyznačena rozlišovací značka prodávajícího, za stejnou cenu, za kterou kupující toto zboží u prodávajícího zakoupil.

13.5. Veškeré informace týkající se obchodních procesů kupujícího a prodávajícího, které nejsou veřejně přístupné, jsou považovány za důvěrné informace. Kupující a prodávající nesdílejí tento druh důvěrných informací s třetími osobami a ani je nepoužijí ve prospěch svých vlastních obchodních operací, ledaže by to bylo nutné pro realizaci závazku mezi kupujícím a prodávajícím.

13.6. V případě porušení článků 14.1, 14.2, 14.4 a 14.5 kupující, aniž by bylo vyžadováno jakékoli upozornění na neplnění, propadne prodávajícímu pokuta ve výši 50 000,00 EUR za každé porušení, aniž je dotčeno právo prodávajícího na požadovat plnou náhradu včetně úroků a nákladů. Zaplacená nebo splatná pokuta nebude odečtena od potenciálně splatné náhrady s úroky a náklady.

14. Odpovědnost a odškodnění

14.1. Prodávající vylučuje veškerou odpovědnost a/nebo odpovědnost za riziko za nepřímé škody, následné škody, obchodní ztráty, ušlý zisk, ušlé úspory, snížení dobrého jména, ztrátu dat, poškození plodin a všechny ostatní nepřímé škody.

14.2. V případě, že vyloučení odpovědnosti v článku 15.1 neplatí, bude náhrada omezena jednou fakturovanou částkou (bez DPH) za činnosti, z nichž odpovědnost vyplývá, alespoň v souvislosti

s nimiž odpovědnost vznikla. Náhrada škody bude v každém případě omezena na částku, která je podle okolností zaplacena na základě pojištění odpovědnosti prodávajícího, plus částku spoluúčasti, která je v příslušném případě k tíži prodávajícího dle platné pojistné smlouvy.

14.3. Kupující na požádání zcela zbaví prodávajícího veškerých nároků třetích osob vůči prodávajícímu v souvislosti se skutečností, za kterou je v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyloučena odpovědnost.

15. Ochrana osobních údajů

15.1. Pokud prodávající nebo kupující při plnění smlouvy získá osobní údaje od druhé smluvní strany a uvedené osobní údaje zpracuje, budou smluvní strany zpracovávat osobní údaje řádně a pečlivě a budou dodržovat zákonná pravidla, která vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

15.2. Pokud se prodávající nebo kupující kvalifikuje jako zpracovatel údajů podle GDPR, uzavřou prodávající a kupující písemnou smlouvu o správě dat, která je v souladu s ustanoveními příslušných pravidel GDPR.

15.3. Prodávající a kupující jsou povinni se maximálně do pěti (5) pracovních dnů vzájemně informovat o každé žádosti a/nebo stížnosti dozorového úřadu nebo dotčených stran ohledně osobních údajů zpracovávaných při plnění smlouvy. Prodávající a kupující vzájemně spolupracují v záležitostech, které jsou nezbytné pro splnění požadavku dotčených osob nebo dozorového úřadu.

15.4. Kupující je povinen odškodnit prodávajícího ve vztahu ke všem sankcím uloženým v důsledku správních sankcí, nápravných sankcí a trestních sankcí, které jsou úřadem uloženy v souvislosti se zpracováním prováděným prodávajícím při plnění smlouvy.

16. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností písemným oznámením kupujícímu, pokud:

a) kupující podá návrh na likvidaci nebo je prohlášen za insolventního;

b) kupující uplatní nebo získá (dočasné) pozastavení platby;

c) schéma řízení dluhu bylo prohlášeno za platné pro kupujícího;

d) je uvaleno obstavení celého majetku kupujícího nebo jeho části;

e) kupující zemře;

f) kupující přestane existovat;

g) je kupující pod správou nebo dohledem;

h) po uzavření smlouvy se prodávajícímu dozví další okolnosti, které dávají důvod se obávat, že kupující nedodrží své závazky;

to vše aniž je dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody od kupujícího.

17. Převoditelnost práv a povinností

17.1. Kupující nemůže v žádném případě převádět nároky vůči prodávajícímu na třetí osobu. Tyto nároky jsou výslovně nepřevoditelné.

17.2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převést jakýkoli závazek ze smlouvy a/nebo těchto všeobecných obchodních podmínek na třetí osobu.

18. (Částečná) neplatnost nebo zrušení

Pokud je ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo zrušitelné, neznamená to, že tyto všeobecné podmínky jsou neplatné nebo zrušitelné v celém rozsahu nebo že jiné jejich ustanovení je (částečně) neplatné nebo zrušitelné. Je-li ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo zrušitelné (a následně bude zrušeno), je prodávajícím nahrazeno platným ustanovením, které se neplatnému nebo zrušenému ustanovení nejlépe blíží.

19. Propadnutí práva, rozhodné právo a volba soudu

19.1. Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá práva kupujícího na uplatnění nároku vůči prodávajícímu zanikají v každém případě po uplynutí jednoho roku ode dne vzniku nároku, pokud není nárok(a) předložen(y) příslušnému soudu do uvedeného období.

19.2. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí evropským obchodním právem. Použitelnost Vídeňské prodejní úmluvy (CISG) je výslovně vyloučena.

19.3. Veškeré právní spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím spadající do působnosti těchto všeobecných obchodních podmínek spadají do jurisdikce příslušných polských a českých, popř. slovenských soudů.