Allmänna villkor
IDE

1. Säljarens identitet

ICAPE Deutschland GmbH
Agerar under namnet: ICAPE Deutschland GmbH
Registrerad- och besöksadress: Gottlieb Daimler Str.2, 79618 Rheinfelden – Herten, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0)7623 96 62 210
Tillgänglighet: Måndag till fredag från kl. 08.30 till kl. 17.00
E-post: info@icape-group.com
Direktör(er): Cyril Calvignac, Thierry Ballenghien
CoC-nummer: HRB 720515 / Amtsgerichts Freiburg i. Breisgau
Momsregistreringsnummer: DE292606434

2. Allmänt

2.1 Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal, förslag och erbjudanden enligt vilka Säljaren åtar sig att sälja och leverera Produkter till en (juridisk) person som åtar sig att betala ett kontantpris för dessa.

2.2 De bestämmelser som fastställs i dessa allmänna villkor fastställdes också till förmån för Säljarens direktörer och medarbetare och potentiella hjälppersoner som är involverade i genomförandet av Avtalet.

2.3 Tillämpligheten av Köparens allmänna villkor har i förväg uttryckligen avvisats av Säljaren.

2.4 Säljaren har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Köparen anses ha accepterat varje ändring av dessa allmänna villkor om Köparen inte skriftligen framfört sina invändningar till Säljaren inom sju dagar efter Säljarens Skriftliga meddelande om ändringarna.

2.5 I den mån Avtalet innehåller bestämmelser som strider mot dessa allmänna villkor ska bestämmelserna i Avtalet äga företräde.

2.6 I den mån dessa allmänna villkor har översatts till ett annat språk än tyska, ska den tyska texten alltid vara avgörande i händelse av meningsskiljaktigheter.

3. Definitioner

Köpare avser varje juridisk person eller fysisk person som agerar inom ramen för en affärsverksamhet eller ett yrke och som har ingått ett Avtal med Säljaren, eller åtminstone har för avsikt att göra det;
Leverans avser Produktens tillgänglighet för Köparen, oavsett om Köparen tar emot leverans av Produkten vid tidpunkten för tillgängligheten, på den adress som anges i artikel 6.1 i dessa allmänna villkor;
Avtal avser det skriftliga försäljnings- och köpeavtal enligt vilket Säljaren förbinder sig att leverera en Produkt och Köparen förbinder sig att betala ett kontantpris för densamma;
Produkt avser varje lös egendom som erbjuds, säljs och levereras av Säljaren;
Skrivet/ skriftligt avser på papper, via e-post, via Säljarens webbplats eller på annat elektroniskt sätt som fastställs av och mellan Köparen och Säljaren där meddelanden lagras och kan göras läsbara inom en rimlig tidsperiod;
Säljare avser det privata företaget med begränsat ansvar ICAPE Netherlands B.V.

3. Avtalets ingående och innehåll

4.1 Alla förslag och erbjudanden från Säljaren är föremål för avtal och kan alltid återkallas av Säljaren, även efter att erbjudandet har accepterats av Köparen.

4.2 En beställning som görs av en Köpare blir bindande för Köparen när Köparen gör beställningen till Säljaren. En sådan beställning blir bindande för Säljaren först efter Säljarens skriftliga bekräftelse av beställningen eller efter Säljarens leverans av de beställda produkterna till Köparen.

4.3 I händelse av avvikelse mellan beställningen – som köparen hade tänkt sig – och Säljarens Skriftliga bekräftelse, skall Köparen vara bunden av Säljarens Skriftliga bekräftelse, såvida inte Köparen inom åtta dagar efter bekräftelsens datum Skriftligen meddelar Säljaren att Säljarens bekräftelse inte överensstämmer med beställningen och Köparen kan bevisa att detta var klart för Säljaren.4.3. I händelse av avvikelse mellan beställningen – som köparen hade tänkt sig – och Säljarens Skriftliga bekräftelse, skall Köparen vara bunden av Säljarens Skriftliga bekräftelse, såvida inte Köparen inom åtta dagar efter bekräftelsens datum Skriftligen meddelar Säljaren att Säljarens bekräftelse inte överensstämmer med beställningen och Köparen kan bevisa att detta var klart för Säljaren.

4.4 Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa beställningar.

5. Priser

5.1 Alla offererade och angivna priser är exklusive moms. Såvida Köparen och Säljaren inte har avtalat annat, ska transport-, frakt- och/eller portokostnader, import- och exporttullar, clearingkostnader, skatter och liknande betalas av Säljaren.

5.2 Priser som fastställts före eller vid Avtalets ingående kan, i händelse av förändringar i kostnadsprisbestämmande faktorer som inträffar efter Avtalets ingående men före leverans av Produkten, t.ex. i inköpspriser, import- eller exporttullar, löner, skatter och eurons växelkurs i förhållande till utländsk valuta, höjas av Säljaren med hänsyn till de förändrade beloppen.

5.3 Om priserna inte har fastställts före eller vid Avtalets ingående, är de priser som beräknas av Säljaren och betalas av Köparen de priser som tillämpas av Säljaren på leveransdagen.

6. Leverans

6.1 Om inte annat anges sker Leverans enligt leveransvillkoret ”Delivery and Duties Paid (”DDP”), som avses i Incoterms 2010, till Köparens adress eller till adress för annan person som Köparen anvisar. Detta innebär bl.a. att Säljaren ställer godset, ej lossat, till Köparens eller annan av Köparen anvisad persons förfogande på det ankommande transportmedlet på den avtalade bestämmelseorten.

6.2 En angiven leveranstid gäller alltid som en målperiod och inte som en slutgiltig tidsfrist.

6.3 Säljaren har rätt att leverera beställningen i delleveranser eller att vänta tills hela beställningen är klar för Leverans.

7. Tillåtna skillnader i / av produkten

Säljaren förbehåller sig rätten att leverera 10 % mer eller mindre än den beställda kvantiteten.

8. Förbehåll för äganderätt

8.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till alla Produkter som levererats och ännu ska levereras till Köparen av Säljaren i enlighet med ett Avtal tills köpeskillingen för alla dessa Produkter i enlighet med ett Avtal har betalats i sin helhet. Om Säljaren, inom ramen för nämnda Avtal, utför eller skall utföra aktiviteter till förmån för Köparen som skall betalas av Köparen, gäller ovan nämnda äganderättsförbehåll tills Köparen också betalat dessa fordringar till Säljaren i sin helhet. Äganderättsförbehållet gäller vidare för fordran som Säljaren kan komma att förvärva gentemot Köparen på grund av att Köparen inte fullgjort en eller flera av sina skyldigheter enligt ovan nämnda Avtal gentemot Säljaren.

8.2 Köparen är skyldig att förvara de Produkter som levererats med äganderättsförbehåll med nödvändig omsorg och som Säljarens igenkännbara egendom. Köparen är skyldig att under äganderättsförbehållets giltighetstid försäkra Produkterna mot brand, explosion och vattenskada samt mot stöld och att på Säljarens begäran överlämna kopia av försäkringsbrev för nämnda försäkringar samt bevis på betalning av förfallen premie till Säljaren.

8.3 Om Köparen inte fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Säljaren eller om Säljaren har goda skäl att befara att Köparen inte kommer att fullgöra dessa skyldigheter har Säljaren rätt att personligen, och utan något ansvar gentemot Köparen, återta de Produkter som levererats med äganderättsförbehåll. Köparen ger i förväg Säljaren och dess medarbetare tillstånd att få tillträde till Köparens lokaler och byggnader för att ta tillbaka Produkterna. Det senare gäller utan att det påverkar Säljarens rätt att kräva ersättning för skadestånd, förlorad vinst och ränta, och Säljarens rätt att häva Avtalet, utan ytterligare meddelande om dröjsmål, genom ett Skriftligt meddelande.

9. Fakturering och betalning

9.1 Säljaren har rätt att fakturera efter varje Leverans eller delleverans, såsom avses i artikel 6.3 i dessa allmänna villkor.

9.2 Om inte annat avtalats är Köparen skyldig att betala det fakturerade priset inom 30 dagar efter fakturadatum utan avdrag, rabatt eller avräkning. Detta betalningsvillkor är en definitiv tidsfrist. Köparen har inte rätt att förlita sig på uppskov.

9.3 Fakturabeloppet förfaller omedelbart till betalning om köparen ansöker om likvidation eller förklaras vara insolvent, ansöker om eller erhåller (provisorisk) betalningsinställelse, skuldsanering enligt Deutschen Bundesschuldenwesengesetz [BSchuWG, BGBl. I S. 3372] förklaras tillämplig på Köparen, utmätning sker av hela eller del av Köparens tillgångar, Köparen avlider eller upplöses, Köparen ställs under förvaltning eller tillsyn, eller om det efter Avtalets ingående kommer till Säljarens kännedom andra omständigheter som ger Säljaren skälig anledning att befara att Köparen inte kommer att fullgöra sina förpliktelser.

9.4 Så snart betalningsfristen har löpt ut är Köparen skyldig att till Säljaren betala följande på det förfallna kapitalbeloppet inklusive mervärdesskatt: (i) ränta med en räntesats om 1 % per månad, och (ii) ersättning för utomrättsliga inkassokostnader, om dessa uppgår till minst 15 % av det förfallna kapitalbeloppet, inklusive mervärdesskatt, med ett minimum på 200,00 euro.

9.5 Säljaren har alltid rätt att kräva säkerhet av Köparen för fullgörandet av (betalnings-)skyldigheterna. Säljaren har alltid rätt att upphäva sina skyldigheter enligt Avtalet tills den säkerhet som Säljaren kräver har ställts av Köparen.

10. Anspråk

10.1 Köparen är skyldig att, omedelbart efter att ha tagit emot Produkten, undersöka om Produkten överensstämmer med Avtalet och, i synnerhet, undersöka om den är hel, felfri och fullständig.

10.2 Om Köparen vid den inspektion som avses i artikel 11.1 upptäcker att den levererade Produkten inte överensstämmer med Avtalet, skall Köparen skriftligen meddela Säljaren detta senast inom åtta dagar efter att ha tagit emot leveransen. Om denna tidsfrist överskrids förfaller varje anspråk som Köparen har gentemot Säljaren i samband med bristande överensstämmelse.

11. Garanti och reklamationer

11.1 Säljaren garanterar att de Produkter som levereras av denne är fria från material- och tillverkningsfel på dagen för Leverans till Köparen och att de Produkter som levereras av denne har tillverkats i enlighet med Köparens specifikationer och IPC-standarden.

11.2 Samtliga kretskort uppfyller IPC 6012 kategori 3 och IPC 6013 kategori 2 för Rigid och Flex kretskort, om inte annat skriftligen meddelats Säljaren.

11.3 Säljaren garanterar att de Produkter som levereras av denne kan lagras och användas inom 3 månader upp till 12 månader efter Leverans (beroende på typ av ytbehandling) under förutsättning att de lagrats vid rätt temperatur och luftfuktighet och i sin originalförpackning:

Ytbehandling Garantiperiod
HASL, LF HASL, Hard Gold 12 månader
Chemical Sn. / Ni-Au 6 månader
OSP 3 månader

11.4 Säljaren är på grund av garantin endast ansvarig för fel som Köparen bevisar har uppkommit inom den stipulerade garantitiden. Vid åberopande av den garanti som avses i punkterna 12.1 till och med 12.3, skall Säljarens ansvar begränsas till kostnadsfritt utbyte eller reparation av den relevanta Produkten eller återbetalning av det pris som debiterats för densamma, allt enligt Säljarens gottfinnande.

11.5 Samtliga garantianspråk förfaller om Köparen är i dröjsmål med betalning eller på annat sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Alla garantianspråk upphör dessutom att gälla om felet beror på felaktig användning och/eller drift, otillräckligt underhåll, otillräcklig behandling och/eller lagring, missbruk, förlust, normalt slitage och/eller skada eller handlingar eller försummelser från Köparens sida i strid med (produkt)information, (produkt)rekommendationer, (användar- och/eller bearbetnings-)regler och/eller (säkerhets)instruktioner som gjorts tillgängliga av Säljaren. Alla garantianspråk förfaller dessutom om Köparen utfört reparationer och/eller ändringar avseende Produkten eller låtit tredje part utföra dessa. Slutligen förfaller garantianspråken om Köparen inte skriftligen underrättar Säljaren om detta inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts.

11.6 En felanmälan innehåller en beskrivning av felet, ett foto av Produkten, Produktens artikelnummer, ordernummer och antalet defekta kort. Säljaren har dessutom rätt att undersöka orsaken till felet. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, destruktiva tester på obearbetade och/eller monterade kretskort. Köparen förbinder sig att ge Säljaren rimlig hjälp vid undersökningen, inklusive tillgång för Säljarens tekniker till monteringsprocessen, lagringsområdet och tillhandahållande av nödvändig information som kan hjälpa till att fastställa orsaken till defekten.

11.7 En reklamation avseende en levererad Produkt påverkar inte Köparens skyldigheter på grund av tidigare eller ännu inte utförda leveranser och ger inte Köparen rätt att skjuta upp betalningen av Säljarens fordringar.

12. Force majeure

12.1 Det föreligger force majeure i den mening som avses i §§ 313, 314 BGB (”Störung der Geschäftsgrundlage” resp. ”Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund”) på Säljarens sida, om Säljaren är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet eller den relevanta förberedelsen på grund av omständigheter som rimligen ligger utanför dennes kontroll. Force majeure omfattar under alla omständigheter: (i) underlåtenhet att leverera i rätt tid från Säljarens leverantörer, (ii) felaktigheter i varor, utrustning, programvara eller material från tredje part som Säljaren använder, (iii) officiella åtgärder, (iv) strömavbrott, (v) krig, (vi) lock-out, (vii) industriåtgärd, (viii) allmänna transportsvårigheter, (ix) olyckor, (x) brand, (xi) naturkatastrofer, (xii) översvämning samt (xiii) att en eller flera av Säljarens medarbetare av någon anledning inte är tillgängliga.

12.2 Säljaren är inte skyldig att fullgöra en skyldighet under den tid som Säljaren är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter på grund av force majeure. En angiven leveranstid förlängs med den nämnda tiden.

12.3 Om leveranstiden har försenats med mer än tre månader på grund av force majeure, är både Säljaren och Köparen berättigade att häva Avtalet med avseende på den del som ännu inte har genomförts, utan att Säljaren och Köparen ömsesidigt är skyldiga att betala ersättning på någon som helst grund.

13. Immateriella rättigheter

13.1 Säljarens immateriella rättigheter avseende allt som Säljaren gör tillgängligt för Köparen för genomförandet av Avtalet mellan Köparen och Säljaren, inklusive i alla fall ritningar, bilder, beräkningar, mönster, processer, modeller och domännamn (som Köparen registrerade till förmån för marknadsföring av Säljarens Produkter), förblir Säljarens egendom och kan endast användas av Köparen för genomförandet av Avtalet mellan Säljaren och Köparen. Efter Avtalets upphörande skall relevanta dokument och information på begäran av Säljaren återlämnas till Säljaren.

13.2 Om immateriella rättigheter uppkommer under genomförandet av Avtalet mellan Säljaren och Köparen skall de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätten, tillkomma Säljaren. I den utsträckning som de immateriella rättigheterna enligt lag tillkommer Köparen, överför Köparen i förväg nämnda immateriella rättigheter till Säljaren och Köparen skall, där så krävs, medverka till nämnda överföring och Köparen lämnar dessutom sitt medgivande i ett oåterkalleligt tillstånd med vilket Säljaren kan göra allt som krävs för att de immateriella rättigheterna skall tillfalla Säljaren. Köparen avstår, i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag, från eventuella personlighetsrättigheter som fortfarande tillkommer Köparen eller Köparen åtar sig att inte utöva nämnda personlighetsrättigheter i affärspraxis.

13.3 Om Säljaren upplåter en nyttjanderätt till Köparen sker detta alltid på grundval av en icke-exklusiv och icke överlåtbar licens, som är begränsad till den angivna användningen. I avsaknad av en tidigare fastställd användarperiod ska användarrätten avseende Säljarens immateriella rättigheter under alla omständigheter begränsas till avtalstiden mellan Säljaren och Köparen, eller den tid under vilken Köparen köper Säljarens Produkter. Säljarens licens kan alltid sägas upp med omedelbar verkan, utan att Säljaren är skyldig att betala någon form av ersättning till Köparen.

13.4 Efter uppsägning, upphävande eller avslutande av en långsiktig affärsrelation mellan Köparen och Säljaren, åstadkommer Köparen, på begäran av Säljaren, att det på marknaden inte antas finnas någon kommersiell förbindelse mellan Köparen och Säljaren. För detta ändamål utför Köparen alla nödvändiga handlingar, inklusive men inte begränsat till:

    1. Upphörande av användningen av Säljarens särskiljande märken på marknaden, t.ex. ett domännamn som tillhör Köparen;
    2. Upphörande av användning och överföring av ett domännamn, handelsnamn eller varumärke som innehåller ett särskiljande märke från Säljaren till Säljaren;
    3. Undvikande av förvirrande reklambudskap, t.ex. användning av särskiljande märken som motsvarar ett särskiljande märke som tillhör Säljaren;
    4. Leverans av varor på vilka ett särskiljande märke för Säljaren visas, till samma pris som för vilket Köparen köpte dessa varor från Säljaren.

13.5 All information om Köparens och Säljarens affärsprocesser som inte är allmänt tillgänglig är att betrakta som konfidentiell information. Köparen och Säljaren får inte dela denna typ av konfidentiell information med tredje part och de får inte heller använda den till förmån för sin egen affärsverksamhet, såvida detta inte krävs för genomförandet av ett åtagande mellan Köparen och Säljaren.

13.6 Vid överträdelse av artikel 14.1, 14.2, 14.4 och 14.5 ska Köparen, utan att något meddelande om försummelse krävs, förverka en straffavgift på € 50 000,00 per överträdelse till Säljaren, utan att det påverkar Säljarens rätt att dessutom kräva full ersättning med ränta och kostnader. En betald eller förfallen påföljd ska inte dras av från potentiellt förfallen ersättning med ränta och kostnader.

14. Ansvar och ersättning

14.1 Säljaren utesluter uttryckligen allt ansvar och/eller riskansvar för direkta skador, indirekta skador, följdskador, handelsförluster, förlorad vinst, förlorade besparingar, minskad goodwill, förluster på grund av affärsavbrott, förvanskning eller förlust av data, skador på grödor och alla andra former av direkta och/eller indirekta skador som orsakas av Säljaren, dess underordnade, dess anlitade medhjälpare och/eller dess Produkter, om inte skadorna är resultatet av uppsåt eller avsiktlig vårdslöshet.

14.2 För den händelse ansvarsfriheten i punkt 15.1 inte gäller skall ersättningen begränsas till en gång fakturabeloppet (exklusive moms) för den verksamhet från vilken ansvaret härrör, åtminstone i samband med vilken ansvaret uppkom. Ersättningen för skadorna ska under alla omständigheter begränsas till det belopp som i förekommande fall betalas enligt Säljarens ansvarsförsäkring, plus beloppet för den självrisk som i det relevanta fallet är på Säljarens bekostnad enligt det tillämpliga försäkringsavtalet.

14.3 Köparen skall på begäran hålla Säljaren fullständigt skadeslös mot alla krav från tredje man gentemot Säljaren i samband med en omständighet för vilken ansvar är uteslutet i dessa allmänna villkor.

15. Sekretess

15.1 Om Säljaren eller Köparen vid Avtalets genomförande erhåller personuppgifter från den andra parten och behandlar dessa personuppgifter ska parterna behandla personuppgifterna på ett korrekt och omsorgsfullt sätt och de ska följa de lagregler som följer av den allmänna dataskyddsförordningen.

15.2 Om Säljaren eller Köparen är kvalificerad som ett personuppgiftsbiträde i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, kommer Säljaren och Köparen överens om ett Skriftligt behandlingsavtal som överensstämmer med de bestämmelser som anges i den allmänna dataskyddsförordningen.

15.3 Säljaren och Köparen informerar varandra inom fem (5) arbetsdagar om varje begäran och/eller varje klagomål från tillsynsmyndigheten eller den registrerade med avseende på de personuppgifter som behandlas under genomförandet av Avtalet. Säljaren och Köparen ställer upp på det samarbete som krävs för att tillmötesgå begäran från den registrerade eller tillsynsmyndigheten.

15.4 Köparen håller Säljaren skadeslös mot administrativa sanktioner, korrigeringssanktioner och straffrättsliga sanktioner som åläggs Säljaren i samband med behandlingsåtgärder som Säljaren utför under genomförandet av Avtalet.

16. Upphävande

Avtalet kan upphävas av Säljaren med omedelbar verkan genom ett Skriftligt meddelande till Köparen om:

16.1 Köparen lämnar in en likvidationsansökan eller förklaras vara insolvent;

16.2 Köparen ansöker om eller erhåller (provisorisk) betalningsuppskov;

16.3 skuldsaneringsplanen enligt den tyska federala skuldsaneringslagen [BSchuWG, BGBl. I S. 3372] förklaras vara tillämplig på köparen;

16.4 en utmätning görs av alla eller en del av Köparens tillgångar;

16.5 Köparen avlider;

16.6 Köparen upplöses;

16.7 Köparen ställs under administration eller tillsyn;

16.8 efter avtalets ingående andra omständigheter kommer till kännedom

som ger anledning att befara att Köparen inte kommer att fullgöra sina skyldigheter; allt utan att det påverkar Säljarens rätt att kräva ersättning från Köparen.

17. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

17.1 Köparen kan inte överföra fordringar gentemot Säljaren, av vilken anledning som helst, till en tredje part. Dessa fordringar är uttryckligen inte överlåtbara.

17.2 Utan föregående Skriftligt medgivande från Säljaren får Köparen inte överföra någon skyldighet enligt Avtalet och/eller dessa allmänna villkor till en tredje part.

18. (Partiell) ogiltighet eller upphävande

Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller kan upphävas, innebär detta inte att dessa allmänna villkor är ogiltiga eller kan upphävas i sin helhet eller att en annan bestämmelse i dem är (delvis) ogiltig eller kan upphävas. Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller kan upphävas (och därefter upphävs), ersätts den av Säljaren med en giltig bestämmelse som bäst motsvarar den ogiltiga eller upphävda bestämmelsen.

19. Förverkande av rättighet, tillämplig lag och val av forum

19.1 I den utsträckning som dessa allmänna villkor inte föreskriver annat, upphör alla rättigheter för Köparen att göra anspråk på Säljaren under alla omständigheter ett år efter den dag då rätten att göra anspråk uppkom, om inte anspråket/anspråken görs gällande vid behörig domstol inom den nämnda perioden.

19.2 Tysk lag är exklusivt tillämplig på alla rättsliga förhållanden mellan Säljaren och Köparen. Tillämpningen av Wienkonventionen om köp (CISG) är uttryckligen utesluten.

19.3 Alla tvister som kan uppstå till följd av relationer mellan Säljaren och Köparen som regleras av dessa allmänna villkor ska uteslutande vara föremål för yttrande från den tyska domstolen, mer i synnerhet den behöriga domstolen Amtsgerichts Freiburg i. Breisgau,Location Freiburg.