Zasady i warunki
IDE

1. Dane identyfikacyjne sprzedawcy

ICAPE Deutschland GmbH
Działając pod nazwą: ICAPE Deutschland GmbH
Adres siedziby i adres korespondencyjny: Gottlieb Daimler Str.2, 79618 Rheinfelden – Herten, Niemcy
Numer telefonu: +49 (0)7623 96 62 210
Dostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 17:00
E-mail: info@icape-group.com
Dyrektorzy: Cyril Calvignac, Thierry Ballenghien
Numer CoC: HRB 720515 / Amtsgerichts Freiburg i. Breisgau
Numer identyfikacyjny VAT: DE292606434

2. Ogólne

2.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszelkich Umów, propozycji i ofert, na podstawie których Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Produktów osobie (prawnej), która zobowiązuje się zapłacić za nie cenę w gotówce.

2.2 Postanowienia określone w niniejszych ogólnych warunkach zostały również ustalone na korzyść dyrektorów i pracowników Sprzedającego oraz ewentualnych osób pomocniczych zaangażowanych w realizację Umowy.

2.3 Zastosowanie ogólnych warunków Kupującego jest z góry wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego.

2.4 Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszych ogólnych warunków. Uznaje się, że Kupujący zaakceptował każdą zmianę niniejszych ogólnych warunków, jeżeli nie zgłosił Sprzedającemu swoich zastrzeżeń na piśmie w ciągu siedmiu dni od pisemnego powiadomienia o zmianach przez Sprzedającego.

2.5 W zakresie, w jakim Umowa zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

2.6 W zakresie, w jakim niniejsze ogólne warunki zostały przetłumaczone na język inny niż język niemiecki, w przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma zawsze pismo w języku niemieckim.

3. Definicje

Przez Kupującego rozumie się każdą osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą lub zamierza ją zawrzeć.
Dostawa jest rozumiana jako dostępność Produktu dla Kupującego, niezależnie od tego, czy Kupujący odbierze Produkt w momencie jego dostępności, pod adresem wskazanym w art. 6.1 niniejszych ogólnych zasad i warunków.
Przez Umowę rozumie się pisemną umowę kupna-sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za niego w gotówce.
Przez Produkt rozumie się każde mienie ruchome oferowane, sprzedawane i dostarczane przez Sprzedawcę.
Pisemnie/Na piśmie jest rozumiane jako na papierze, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy lub w inny sposób elektroniczny określony przez Kupującego i Sprzedawcę, w którym wiadomości są przechowywane i mogą być odczytane w rozsądnym terminie.
Sprzedawca jest rozumiany jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ICAPE Netherlands B.V.

3. Zawarcie i treść umowy

4.1 Wszelkie propozycje i oferty Sprzedającego podlegają umowie i zawsze mogą zostać odwołane przez Sprzedającego, również po przyjęciu oferty przez Kupującego.

4.2 Zamówienie złożone przez Kupującego staje się wiążące dla Kupującego z chwilą jego złożenia Sprzedającemu przez Kupującego. Takie zamówienie staje się wiążące dla Sprzedającego dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego lub po dostarczeniu zamówionych produktów przez Sprzedającego do Kupującego.

4.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem – złożonym przez Kupującego – a pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego, Kupujący jest związany pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty potwierdzenia, że potwierdzenie Sprzedającego nie jest zgodne z zamówieniem, a Kupujący udowodni, że Sprzedający miał tego pełną świadomość. 4.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem – złożonym przez Kupującego – a pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego, Kupujący jest związany pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty potwierdzenia, że potwierdzenie Sprzedającego nie jest zgodne z zamówieniem, a Kupujący udowodni, że Sprzedający miał tego pełną świadomość.

4.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień.

5. Ceny

5.1 Wszelkie oferowane i określone ceny nie zawierają podatku VAT. O ile Kupujący i Sprzedający nie postanowili inaczej, koszty transportu, wysyłki i/lub opłaty pocztowe, cła importowe i eksportowe, koszty rozliczenia, podatki itp. obciążają Sprzedającego.

5.2 Ceny ustalone przed lub w momencie zawarcia Umowy mogą, w przypadku zmian czynników decydujących o kosztach, które nastąpiły po zawarciu Umowy, ale przed dostawą Produktu, np. w cenach zakupu, cłach importowych lub eksportowych, wynagrodzeniach, podatkach i kursie wymiany euro w odniesieniu do waluty obcej, zostać podwyższone przez Sprzedawcę z uwzględnieniem zmienionych kwot.

5.3 Jeśli ceny nie zostały ustalone przed lub w momencie zawarcia Umowy, wówczas ceny obliczone przez Sprzedającego i płatne przez Kupującego są cenami stosowanymi przez Sprzedającego w dniu dostawy.

6. Dostawa

6.1 O ile nie postanowiono inaczej, dostawa odbędzie się na warunkach dostawy „Dostawa i cło opłacone” („DDP”), o których mowa w Incoterms 2010, na adres kupującego lub na adres innej osoby wskazanej przez kupującego. Oznacza to między innymi, że sprzedający przekazuje towary, które nie zostały wcześniej rozpakowane, do dyspozycji kupującego lub innej osoby wskazanej przez kupującego z wykorzystaniem odpowiedniego środka transportu do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.

6.2 Określony termin dostawy jest zawsze terminem docelowym, a nie ostatecznym.

6.3 Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia zamówienia partiami lub do oczekiwania, aż całe zamówienie będzie gotowe do Dostawy.

7. Dopuszczalne różnice w produkcie

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia ilości towaru, która może różnić się o maksymalnie 10% od zamówionej ilości.

8. Zastrzeżenie własności

8.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszelkich Produktów dostarczonych i które mają zostać dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego zgodnie z Umową do czasu uiszczenia pełnej ceny zakupu za wszystkie te Produkty zgodnie z jakąkolwiek Umową. Jeżeli Sprzedający, w ramach wspomnianej Umowy (Umów), wykonuje lub będzie wykonywał czynności na rzecz Kupującego, za które Kupujący zapłaci, wówczas powyższe zastrzeżenie własności ma zastosowanie do czasu, gdy Kupujący w całości zapłaci również te roszczenia Sprzedającego. Zastrzeżenie własności dotyczy ponadto roszczeń, które Sprzedający może nabyć wobec Kupującego z tytułu niewykonania przez Kupującego jednego lub większej liczby jego zobowiązań wobec Sprzedającego wynikających z wyżej wymienionych Umów.

8.2 Kupujący jest zobowiązany do przechowywania Produktów dostarczonych z zastrzeżeniem własności z należytą starannością i traktowania ich jako identyfikowalnej własności Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów na czas trwania zastrzeżenia własności od ognia, wybuchu i szkód spowodowanych przez wodę, jak również od kradzieży oraz do przedłożenia Sprzedającemu na żądanie Sprzedającego kopii polis tych ubezpieczeń, jak również dowodu zapłaty należnej składki.

8.3 Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego lub jeżeli Sprzedający ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że Kupujący nie wywiąże się ze wspomnianych zobowiązań, wówczas Sprzedający będzie uprawniony do osobistego i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego odebrania Produktów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności. Kupujący z góry udziela Sprzedającemu i jego pracownikom zgody na dostęp do pomieszczeń i budynków Kupującego w celu odbioru Produktów. To ostatnie ma zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do żądania odszkodowania za szkody, utracony zysk i odsetki oraz prawa Sprzedającego do odstąpienia od Umowy, bez dalszego powiadamiania o zwłoce, za pomocą pisemnego zawiadomienia.

9. Fakturowanie i płatności

9.1 Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury po każdej Dostawie lub dostawie częściowej, zgodnie z art. 6.3 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

9.2 O ile nie postanowiono inaczej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zafakturowanej ceny w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez żadnych potrąceń, rabatów lub rozliczeń. Ten termin płatności jest terminem ostatecznym. Kupujący nie jest uprawniony do powoływania się na zawieszenie.

9.3 Zafakturowana cena staje się natychmiast wymagalna, jeżeli Kupujący złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona jego niewypłacalność, złoży wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności lub uzyska takie zawieszenie, zostanie objęty programem zarządzania długiem zgodnie z Deutschen Bundesschuldenwesengesetz [BSchuWG, BGBl. I S. 3372], jego majątek zostaną zajęty, w przypadku jego śmierci Kupujący zlikwiduje działalność, zostanie objęty zarządem komisarycznym lub nadzorem lub jeżeli Sprzedający dowie się o jakichkolwiek innych okolicznościach po zawarciu Umowy, które dają Sprzedającemu uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

9.4 Niezwłocznie po upływie terminu płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego następującej należnej kwoty głównej, w tym podatku VAT: (i) odsetki w wysokości 1% miesięcznie oraz (ii) rekompensata za pozasądowe koszty windykacji, jeżeli te ostatnie wynoszą co najmniej 15% należnej kwoty głównej, w tym podatek VAT, przy czym minimalna kwota wynosi 200,00 EUR.

9.5 Sprzedający jest zawsze uprawniony do żądania od Kupującego zabezpieczenia wywiązania się ze zobowiązań (płatniczych). Sprzedający jest zawsze uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy do czasu dostarczenia przez Kupującego zabezpieczenia wymaganego przez Sprzedającego.

10. Roszczenia

10.1 Kupujący jest zobowiązany, niezwłocznie po otrzymaniu dostawy Produktu, sprawdzić, czy Produkt jest zgodny z Umową, a w szczególności sprawdzić go pod kątem solidności, nieskazitelności i kompletności.

10.2 Jeżeli Kupujący stwierdzi podczas kontroli, o której mowa w art. 11.1, że dostarczony Produkt nie jest zgodny z Umową, Kupujący musi zgłosić ten fakt Sprzedającemu na piśmie najpóźniej w ciągu ośmiu dni od przyjęcia dostawy. W przypadku przekroczenia tego terminu wygasają wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności.

11. Gwarancja i reklamacje

11.1 Sprzedający gwarantuje, że Produkty dostarczone przez niego są wolne od błędów materiałowych i produkcyjnych w dniu Dostawy do Kupującego oraz że Produkty dostarczone przez niego zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami Kupującego i Standardem IPC.

11.2 Wszelkie płytki drukowane są zgodne z normami IPC 6012 kategorii 3 i IPC 6013 kategorii 2 dla sztywnych i elastycznych płytek drukowanych, chyba że Sprzedający zostanie poinformowany na piśmie.

11.3 Sprzedający gwarantuje, że dostarczone przez niego Produkty mogą być przechowywane i używane w okresie od 3 miesięcy do 12 miesięcy po Dostawie (w zależności od rodzaju obróbki powierzchni) pod warunkiem, że były przechowywane w prawidłowych warunkach temperatury i wilgotności oraz w oryginalnym opakowaniu:

Obróbka powierzchni Okres gwarancji
HASL, LF HASL, Twarde złoto 12 miesięcy
Chemiczna cyna Sn / Ni-Au 6 miesięcy
OSP 3 miesiące

11.4 Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie za wady, co do których Kupujący wykaże, że powstały one w okresie obowiązywania rękojmi. W przypadku polegania na gwarancji zgodnie z postanowieniami artykułów 12.1 do 12.3 włącznie, odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczona do bezpłatnej wymiany lub naprawy danego Produktu lub zwrotu ceny naliczonej za ten Produkt, według uznania Sprzedawcy.

11.5 Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami lub w inny sposób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań z tytułu Umowy. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają ponadto, jeżeli wada wynika z niewłaściwego użytkowania i/lub obsługi, niewystarczającej konserwacji, niewystarczającego traktowania i/lub przechowywania, nadużycia, utraty, normalnego zużycia i/lub uszkodzenia lub działań lub zaniechań Kupującego naruszających informacje (o produkcie), zalecenia (dotyczące produktu), zasady (dotyczące użytkowników i/lub przetwarzania) i/lub instrukcje (dotyczące bezpieczeństwa) udostępnione przez Sprzedawcę. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają ponadto, jeżeli Kupujący dokonał napraw i/lub zmian w odniesieniu do Produktu lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim. Wreszcie, roszczenia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli Kupujący nie poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie w ciągu czternastu (14) dni od wykrycia wady.

11.6 Zgłoszenie wady zawiera opis wady, zdjęcie Produktu, numer części Produktu, numer zamówienia oraz liczbę wadliwych płyt. Sprzedawca jest ponadto uprawniony do zbadania przyczyny wady. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do, testów niszczących na gołych i/lub zmontowanych płytkach drukowanych. Kupujący zgadza się udzielić Sprzedającemu rozsądnej pomocy w badaniu, w tym dostępu techników Sprzedającego do procesu montażu, miejsca przechowywania i dostarczenia niezbędnych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny wady.

11.7 Reklamacja dotycząca dostarczonego Produktu nie wpływa na zobowiązania Kupującego z tytułu wcześniejszych lub jeszcze niezrealizowanych dostaw i nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty roszczeń Sprzedającego.

12. Siła wyższa

12.1 Zgodnie z przepisami §§ 313, 314 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), istnieje możliwość uznania przypadków siły wyższej, nazywanych również „zakłóceniem podstawy transakcji” lub „rozwiązaniem umów o stałym świadczeniu z ważnych powodów”. W przypadku siły wyższej Sprzedający może zostać zwolniony z wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub związanych z nią przygotowań, jeśli nie może tego zrobić z powodu okoliczności, które są racjonalnie poza jego kontrolą. Siła wyższa obejmuje w każdym przypadku: (i) brak terminowej dostawy przez dostawców Sprzedającego, (ii) wadliwość towarów, sprzętu, oprogramowania lub materiałów osób trzecich, z których korzysta Sprzedający, (iii) środki narzucone przez administrację państwową, (iv) awarię zasilania; (v) wojnę, (vi) lokaut, (vii) spory zbiorowe, (viii) ogólne trudności transportowe, (ix) wypadki, (x) pożar, (xi) klęski żywiołowe, (xii) powódź oraz (xiii) niedostępność jednego lub większej liczby pracowników Sprzedającego z jakiegokolwiek powodu.

12.2 Sprzedający nie jest zobowiązany do wypełnienia zobowiązania w okresie, w którym Sprzedający nie może wypełnić swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej. Ustalony okres dostawy zostaje przedłużony o ten okres.

12.3 Jeżeli termin dostawy został opóźniony o więcej niż trzy miesiące z powodu działania siły wyższej, zarówno Sprzedający, jak i Kupujący są upoważnieni do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do części, która nie została jeszcze zrealizowana, bez wzajemnego zobowiązania Sprzedającego i Kupującego do zapłaty odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu.

13. Prawa własności intelektualnej

13.1 Prawa własności intelektualnej Sprzedającego w odniesieniu do wszystkiego, co Sprzedający udostępnia Kupującemu w celu realizacji Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w każdym przypadku rysunków, obrazów, obliczeń, projektów, procesów, modeli i nazw domen (które Kupujący zarejestrował na rzecz marketingu Produktów Sprzedającego), pozostają własnością Sprzedającego i mogą być wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Po wygaśnięciu Umowy odpowiednie dokumenty i informacje są, na żądanie Sprzedającego, zwracane Sprzedającemu.

13.2 Jeżeli prawa własności intelektualnej powstaną w trakcie realizacji Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, wówczas prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, będą przysługiwać Sprzedającemu. W zakresie, w jakim prawa własności intelektualnej z mocy prawa przysługują Kupującemu, Kupujący z wyprzedzeniem przenosi wspomniane prawa własności intelektualnej na Sprzedającego, a Kupujący, w razie potrzeby, współpracuje przy wspomnianym przeniesieniu, a ponadto Kupujący współpracuje w ramach nieodwołalnego upoważnienia, dzięki któremu Sprzedający może zrobić wszystko, co jest wymagane, aby prawa własności intelektualnej przysługiwały Sprzedającemu. Kupujący zrzeka się, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, ewentualnych praw osobistych, które przysługują Kupującemu lub Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać wspomnianych praw osobistych w praktyce handlowej.

13.3 Jeśli Sprzedający udziela Kupującemu prawa do korzystania, odbywa się to zawsze na podstawie niewyłącznej i niezbywalnej licencji, która jest ograniczona do określonego zastosowania. W przypadku braku wcześniej ustalonego okresu użytkowania, prawo użytkownika w odniesieniu do praw własności intelektualnej Sprzedającego jest w każdym przypadku ograniczone do okresu obowiązywania Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub okresu, w którym Kupujący nabywa Produkty Sprzedającego. Licencja Sprzedającego może zawsze zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty przez Sprzedającego jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Kupującego.

13.4 Po wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu długoterminowej relacji handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący na żądanie Sprzedającego zapewnia, że na rynku nie istnieje żadne powiązanie handlowe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W tym celu Kupujący wykonuje wszelkie niezbędne czynności, w tym m.in:

    1. zaprzestanie używania znaków odróżniających Sprzedającego na rynku, np. nazwy domeny Kupującego;
    2. zaprzestanie używania i przeniesienie nazwy domeny, nazwy handlowej lub znaku towarowego zawierającego znak odróżniający Sprzedającego na Sprzedającego;
    3. unikanie mylących komunikatów reklamowych, np. używanie znaków odróżniających, które odpowiadają odróżniającemu znakowi Sprzedawcy;
    4. dostawa towarów, na których widnieje charakterystyczny znak Sprzedającego, po tej samej cenie, za jaką Kupujący nabył te towary od Sprzedającego.

13.5 Wszelkie informacje dotyczące procesu biznesowego Kupującego i Sprzedającego, które nie są publicznie dostępne, są kwalifikowane jako informacje poufne. Kupujący i Sprzedający nie będą udostępniać tego rodzaju informacji poufnych osobom trzecim ani wykorzystywać ich na rzecz własnej działalności gospodarczej, chyba że jest to wymagane do wykonania zobowiązania pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

13.6 W przypadku naruszenia artykułów 14.1, 14.2, 14.4 i 14.5 Kupujący, bez konieczności zawiadomienia o naruszeniu, utraci na rzecz Sprzedającego karę w wysokości 50 000,00 EUR za każde naruszenie, bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do dodatkowo żądania pełnego odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami. Zapłacona lub należna kara nie jest odliczana od potencjalnie należnego odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami.

14. Odpowiedzialność i odszkodowanie

14.1 Sprzedający wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność i/lub ryzyko odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, szkody pośrednie, szkody wtórne, straty handlowe, utracony zysk, utracone oszczędności, zmniejszoną wartość firmy, straty spowodowane przerwami w działalności, okaleczeniem lub utratą danych, szkody w uprawach oraz wszelkie inne formy szkód bezpośrednich i/lub pośrednich spowodowanych przez Sprzedającego, jego podwładnych, wynajęte przez niego osoby pomocnicze i/lub jego Produkty, chyba że szkody są wynikiem umyślnego działania lub umyślnej lekkomyślności.

14.2 W przypadku, gdy wyłączenie odpowiedzialności w artykule 15.1 nie obowiązuje, odszkodowanie będzie ograniczone do jednorazowej kwoty faktury (bez podatku VAT) za czynności, z których wynika odpowiedzialność, przynajmniej w związku z którymi powstała odpowiedzialność. Odszkodowanie za szkody jest w każdym przypadku ograniczone do kwoty, która jest, w zależności od okoliczności, wypłacana zgodnie z ubezpieczeniem odpowiedzialności Sprzedającego, powiększonej o kwotę nadwyżki, która jest kosztem Sprzedającego w danym przypadku zgodnie z obowiązującą umową ubezpieczenia.

14.3 Kupujący, na żądanie, całkowicie zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Sprzedającego w związku z faktem, za który odpowiedzialność jest wyłączona w niniejszych ogólnych warunkach.

15. Prywatność

15.1 Jeżeli Sprzedający lub Kupujący uzyska dane osobowe od drugiej strony w trakcie realizacji Umowy i będzie przetwarzać te dane osobowe, wówczas strony będą przetwarzać te dane osobowe w sposób prawidłowy i z należytą starannością oraz będą przestrzegać ustawowych zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

15.2 Jeśli Sprzedający lub Kupujący jest kwalifikowany jako podmiot przetwarzający w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, wówczas Sprzedający i Kupujący uzgadniają pisemną umowę o przetwarzaniu, która jest zgodna z przepisami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych.

15.3 Sprzedający i Kupujący informują się wzajemnie w ciągu pięciu (5) dni roboczych o każdym żądaniu i/lub każdej skardze organu nadzorczego lub osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Umowy. Sprzedający i Kupujący zapewniają sobie wzajemną współpracę, która jest wymagana do spełnienia żądań osób, których dane dotyczą, lub organu nadzorczego.

15.4 Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu sankcji administracyjnych, sankcji naprawczych i sankcji karnych nałożonych na Sprzedającego w kontekście czynności przetwarzania dokonywanych przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy.

16. Unieważnienie

Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego zawiadomienia Kupującego, jeżeli:

16.1 Kupujący złoży wniosek o likwidację lub zostanie ogłoszona jego niewypłacalność.

16.2 Kupujący stosuje lub uzyskuje (tymczasowe) zawieszenie płatności.

16.3 Program zarządzania długiem zgodnie z Deutschen Bundesschuldenwesengesetz [BSchuWG, BGBl. I S. 3372] ma zastosowanie do Kupującego.

16.4 Zostanie nałożone zajęcie na całość lub część aktywów Kupującego.

16.5 W wyniku zgonu Kupującego.

16.6 Kupujący rozwiąże działalność.

16.7 Kupujący zostanie objęty zarządem lub nadzorem.

16.8 Po zawarciu Umowy Sprzedający poweźmie wiadomość o innych okolicznościach,

które dają uzasadniony powód do obaw, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań; bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do żądania odszkodowania od Kupującego.

17. Zbywalność praw i obowiązków

17.1 Kupujący nie może przenieść roszczeń wobec Sprzedającego, z jakiegokolwiek tytułu, na osobę trzecią. Roszczenia te są wyraźnie niezbywalne.

17.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie może przenieść żadnych zobowiązań wynikających z Umowy i/lub niniejszych ogólnych warunków na osobę trzecią.

18. (Częściowa) nieważność lub unieważnienie

Jeśli postanowienie określone w niniejszych ogólnych warunkach jest nieważne lub podlega unieważnieniu, nie oznacza to, że niniejsze ogólne warunki są nieważne lub podlegają unieważnieniu w całości lub że inne postanowienie jest (częściowo) nieważne lub podlega unieważnieniu. Jeśli postanowienie określone w niniejszych ogólnych warunkach jest nieważne lub możliwe do unieważnienia (i zostanie następnie unieważnione), wówczas zostanie ono zastąpione przez Sprzedającego ważnym postanowieniem, które najlepiej zbliża się do nieważnego lub unieważnionego postanowienia.

19. Utrata prawa, prawo właściwe i wybór sądu orzekającego

19.1 W zakresie, w jakim niniejsze ogólne warunki nie stanowią inaczej, wszelkie prawa Kupującego do roszczeń wobec Sprzedającego wygasają w każdym przypadku po upływie jednego roku od dnia powstania prawa do roszczenia, chyba że roszczenie (roszczenia) zostanie (zostaną) wniesione do właściwego sądu we wspomnianym terminie.

19.2 Prawo niemieckie ma wyłączne zastosowanie do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wyłączone.

19.3 Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosunków między Sprzedającym a Kupującym, które są regulowane niniejszymi ogólnymi warunkami, podlegają wyłącznie opinii sądu niemieckiego, w szczególności właściwego sądu Amtsgerichts Freiburg im Breisgau we Fryburgu.