Etyka i zgodność z przepisami

ICAPE Group jest zobowiązana do prowadzenia swojej działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Współpracujemy z naszymi pracownikami i partnerami, aby stworzyć i utrzymać środowisko oparte na uczciwości, otwartości i wzajemnym szacunku.

ethics and compliance

Polityka etyczna dostawców

Nasza polityka etyczna dotyczy również naszych dostawców. Także od nich wymagamy przestrzegania wysokich standardów etycznych.
Ich formalne zobowiązanie do przestrzegania naszej Polityki etycznej dostawców pozwala nam zapewnić wysokie standardy etyczne dla wszystkich naszych interesariuszy.

System zgłaszania nieprawidłowości ICAPE

ICAPE Group przywiązuje dużą wagę do uczciwości i etyki w prowadzeniu działalności. W związku z tym wprowadziliśmy ICAPE Integrity Line – system zgłaszania nieprawidłowości. Ten system daje możliwość każdemu pracownikowi lub interesariuszowi (np. dostawcom, klientom itp.) zgłaszania informacji na temat wszelkich nieprawidłowości, których mogą być świadomi. ICAPE Integrity Line jest dostępna dla wszystkich, łatwa w użyciu, zapewnia poufność i umożliwia anonimowe zgłaszanie, jeśli jest to konieczne.

Zakres

ICAPE Integrity Line jest dostępna dla wszystkich pracowników Grupy oraz zewnętrznych interesariuszy, którzy posiadają informacje na temat nieprawidłowego postępowania. Mogą to być : – wszyscy pracownicy Grupy bez względu na zajmowane stanowisko, kraj lub branżę, – wszyscy zewnętrzni interesariusze Grupy, dostawcy, klienci, agenci, społeczność mieszkająca w pobliżu naszych zakładów pracy, inwestorzy, niefinansowe agencje ratingowe itp.

Poufność

ICAPE Group zobowiązuje się do traktowania tożsamości zgłaszającego i zaangażowanych osób z najwyższą poufnością oraz zachowania najwyższego poziomu poufności w odniesieniu do faktów.

Ochrona sygnalistów

Sygnalista jest chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. ICAPE nie podejmie wobec nich żadnych środków odwetowych związanych ze zgłoszeniem. Jednakże wszelkie nadużycia lub niewłaściwe korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości może stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań.

Kodeks postępowania antykorupcyjnego ICAPE

W ramach programu zgodności ICAPE Group podjęła kilka działań,
które mają na celu zapobieganie i wykrywanie potencjalnych aktów korupcji.
Kodeks postępowania antykorupcyjnego ICAPE Group stanowi jedno z tych działań. Zawiera on precyzyjne definicje prawne
oraz konkretne przykłady zachowań, które mogą być uznane za akty korupcyjne.
Ten kodeks pomaga w zrozumieniu, identyfikacji i zapobieganiu
wszelkim formom korupcji.

ethics and compliance code of conduct